Zarząd COMPLEX informuje, że w dniu 23 grudnia 2011
roku otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w
Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych o ustanowieniu na rzecz ING Bank
Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach hipoteki umownej do kwoty
15.000.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul.
Nery 4A, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział
XVI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Wieczystą nr LD1M/00237167/2.

Wpisu dokonano w dniu 14 grudnia 2011 roku. Hipoteka ustanowiona została
dla zabezpieczenia limitu kredytowego w związku z Umową Wieloproduktową
z dnia 20 lipca 2011 roku [raport bieżący nr 24/2011 z dnia 21 lipca
2011 roku], aneksowanej w dniu 12 września 2011 roku [raport bieżący nr
35/2011 z dnia 14 września 2011 roku].

Wartość aktywa, na którym ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach
rachunkowych Emitenta wynosiła na dzień 30.09.2011 roku 434.770,00 zł.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Emitenta, a ING Bank Śląski S.A. nie istnieją żadne powiązania.

Wartość hipoteki ustanowionej na aktywach przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.