Zarząd COMPLEX informuje, że w dniu 3 października
2011 roku otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych o ustanowieniu na rzecz ING Bank
Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach hipoteki umownej do kwoty
22.500.000,00 zł na przysługującym COMPLEX prawie użytkowania
wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności znajdujących się na
niej budynków, położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego, objętej
księgami wieczystymi KW nr LD1M/00104514/9, LD1M/00119673/9,
LD1M/00144280/1, LD1M/00142892/0, LD1M/00163511/9, LD1M/00146225/2,
LD1M/00124204/9, LD1M/00162783/9 oraz ½ udziału w prawie użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej objętej KW nr LD1M/00167417/8.

Wpisu dokonano w dniu 26 września 2011 roku. Hipoteka ustanowiona
została dla zabezpieczenia limitu kredytowego w związku z Umową
Wieloproduktową z dnia 20 lipca 2011 roku, o której Emitent informował w
raporcie bieżącym nr 24/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku.

Wartość aktywów, na których ustanowiono w/w zabezpieczenie w księgach
rachunkowych Emitenta wynosiła na dzień 30.09.2011 roku 10.877.379,89
zł.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Emitenta, a ING Bank Śląski S.A. nie istnieją żadne powiązania.

Hipoteka ustanowiona na aktywach spełnia kryterium, o którym mowa w § 5
ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia, ponieważ jej wartość przekracza 10%
kapitałów własnych Emitenta.