Na
podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
[Ustawa o obrocie] Zarząd COMPLEX informuje o otrzymaniu w dniu 31
stycznia 2012 roku zawiadomienia od Pana Michała Nowackiego Prezesa
Zarządu Spółki, o nabyciu w dniu 13 grudnia 2011 roku 200 sztuk akcji
COMPLEX S.A. po średniej cenie 1,45 zł.

Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.