Raport bieżący 6/2022

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 1 marca 2022 r. przed notariuszem Dr. Joachimem Tebben w Düsseldorfie Nr Rep. UVZ-Nr.926/2022 Emitent zawiązał spółkę MedApp Germany GmbH z siedzibą w Düsseldorfie. Wszystkie udziały tej Spółki objął Emitent, w związku z powyższym spółka jest w 100% zależna od Emitenta. Na jedynego Członka Zarządu spółki MedApp Germany GmbH powołano Krzysztofa Mędralę, Prezesa jednoosobowego Zarządu Emitenta. Do czasu rejestracji ww. spółki w rejestrze przedsiębiorców ma ona status spółki w organizacji.

 

Planowanym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług informatycznych, tworzenie, modyfikowanie i testowanie oprogramowania na potrzeby własne i osób trzecich, w szczególności w zakresie medycyny, medycyny cyfrowej (w tym również telemedycyny), diagnostyki obrazowej, konsultacji medycznych, oprogramowania do zdalnego monitorowania i analizy stanu zdrowia oraz opracowywanie rozwiązań z zakresu inżynierii biomedycznej i technologii mobilnych, w tym dystrybucja produktów software’owych, hardware’u, urządzeń peryferyjnych i medycznych wraz z wyposażeniem oraz usług dla branży medycznej. Ponadto, prowadzenie badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych w zakresie produktów i wyrobów medycznych oraz medycznego oprogramowania komputerowego. Wreszcie, świadczenie odpowiednich usług doradczych, outsourcingu pracowników oraz pośrednictwo w świadczeniu odpowiednich usług.

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25 000,00 EUR (dwadzieścia pięć tysięcy) i dzieli się na 25 000 równych udziałów o numerach porządkowych od 1 do 25 000 i wartości nominalnej 1,00 EUR każdy. Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego z tytułu udziałów są wkładami pieniężnymi. Spółka dokona pełnej wpłaty z tytułu objęcia udziałów, a następnie złoży wniosek o rejestrację Spółki. O rejestracji Spółki w rejestrze przedsiębiorców Emitent poinformuje w osobnym raporcie.

 

W ocenie Zarządu Emitenta Umowa spółki MedApp Germany GmbH jest umową istotną z punktu widzenia działalności Spółki, pomimo że jej wartość nie przekracza 10% kapitału zakładowego MedApp S.A. Utworzenie MedApp Germany GmbH jest realizacją podjętej w dniu 30 grudnia 2020 r. Uchwały nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie wyrażenia zgody na utworzenie dedykowanej Spółki odpowiedzialnej za rozwój i dystrybucję rozwiązań MedApp S.A. na terenie DACH (Niemcy/Austria/Szwajcaria).