Raport bieżący z plikiem 1/2023

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”) informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 20 stycznia 2023 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, którego porządek obrad obejmuje podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej, w dniu 16 stycznia 2023 r. wpłynęło do Spółki od Anabaza RAIF V.C.I.C. Ltd., akcjonariusza Spółki, zgłoszenie kandydatury Pana Wojciecha Armuły na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem kandydata dołączonym do zgłoszenia, Pan Wojciech Armuła spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 poz. 1415 z późn. zm.), nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz nie wykonuje działalności, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Spółki i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Otrzymany życiorys zawodowy kandydata Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl