Raport bieżący z plikiem 18/2022

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 roku do Spółki wpłynęło od IPO30 UNIPESSOAL LDA akcjonariusza Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 6 lipca 2022 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki oraz zgodnie z treścią pkt 30 ppkt (iv) dokumentu wezwania na akcje Spółki ogłoszonego w dniu 29 kwietnia 2022 roku przez Hydro Aluminium AS, zgłoszenie kandydatur Pana Tronda O. Christophersena, Pani Hanne Karine Simensen oraz Pana Andersa Stenhagena na Członków Rady Nadzorczej Spółki wraz z życiorysami oraz oświadczeniami o zgodzie na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

 

Zgłoszenie akcjonariusza, oświadczenia o zgodzie na kandydowanie oraz życiorysy kandydatów stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl