Raport bieżący 11/2022

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 4/2022 EBI z dnia 16.03.2022 r. (dot. zawarcia umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Prosper Capital Dom Maklerski S.A.) niniejszym informuje o złożeniu przez Emitenta w dniu 14.04.2022 r. do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect wszystkich dotychczas niedopuszczonych akcji na okaziciela serii D (w liczbie 60.000.000), E (w liczbie 48.255.000), F (w liczbie 98.592.696) i G (w liczbie 2.001.580).