Raport bieżący 21/2022

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd GAMEDUST Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu /Spółka, Emitent/ powiadamia, że w dniu 5 grudnia 2022 roku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji Emitenta, tj. 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 5.424.350 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 14.175.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, 106.986.153 akcji zwykłych na okaziciela serii G i 12.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr każda akcja.