Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, że złożony
został wniosek o ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej we
Wrocławiu przy ul. Robotniczej 22, 24-36, nr KW: WR1K/ 00101368/5,
należącej do Spółki zależnej Projekt Robotnicza Sp. z o.o. na
zabezpieczenie Obligatariuszy zgodnie z art. 19.2 Warunków Emisji
rocznych odsetkowych obligacji na okaziciela serii AK, przyjętych w dniu
2 czerwca 2011 roku uchwałą Zarządu Spółki nr 1/VI/2011. Hipoteka ta
opiewa na kwotę 37 460 000,00 zł. Hipoteka zostanie ustanowiona z chwilą
wpisu jej do powyżej opisanej księgi wieczystej. Podanie niniejszej
informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest wypełnianiem
warunków Emisji rocznych odsetkowych obligacji na okaziciela.