Raport bieżący 2/2022

 

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent), informuje, że z dniem dzisiejszym zmianie ulega adres strony internetowej spółki COMPREMUM S.A. z www.pozbud.pl na www.compremum.pl.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 10 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim