Raport Bieżący nr 22/2022

 

Zarząd Gamedust S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisie zmiany statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS („Sąd Rejestrowy”) z dnia 26.10.2022 roku.

 

 

 

Sąd Rejestrowy wpisał zmiany statutu Spółki dokonane uchwałą nr 21 i 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11.07.2022 roku oraz oświadczeniem zarządu o dookreśleniu kapitału zakładowego Spółki z dnia 04.10.2022 roku.

 

 

 

W związku z powyższym Emitent wskazuje, że obecnie wysokość kapitału zakładowego wynosi 17.169.859,00 zł i dzieli się na 171.698.590 akcji wszystkich emisji o wartości nominalnej 0,10 zł każda:

 

a)  6.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

 

b)  603.840 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

 

c)  759.247 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

 

d)  25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

 

e)  5.424.350 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

 

f)  14.175.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,

 

g)  106.986.153 akcji imiennych serii G.

 

h)  12.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

 

 

 

Zestawienie zmian wraz z ujednoliconym tekstem jednolitym statutu Emitenta, załączone zostaje do niniejszego komunikatu.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl