Raport bieżący 41/2022

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 17 listopada 2022 r. do pełnomocnika Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie („Sąd”) z dnia 27 października 2022 r. („Postanowienie”) uwzgledniające zażalenie Spółki na postanowienie Sądu z dnia 29 lipca 2022 r. o udzieleniu Panu Cezaremu Waczków („Wnioskodawca”) zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę lub spółkę zależną pożyczek członkowi Zarządu lub podmiotowi powiązanemu z członkiem Zarządu („Uchwała”). Sąd zmienił postanowienie z dnia 29 lipca 2022 r., o którym Spółka informowała w dniu 9 sierpnia 2022 r. raportem bieżącym nr 31/2022, i oddalił wniosek Wnioskodawcy o udzielenie zabezpieczenia.

 

Jednocześnie Spółka informuje, iż w mocy pozostaje zabezpieczenie roszczenia spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o stwierdzenie nieważności Uchwały, o którym Spółka informowała w dniu 1 sierpnia 2022 r. raportem bieżącym nr 30/2022, bowiem zażalenie Spółki w tej sprawie nie odniosło skutku.

 

Spółka informuje również, iż do dnia dzisiejszego nie doręczono Spółce odpisu postanowienia z dnia 10 sierpnia 2022 r. o udzieleniu spółce Glad Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie Uchwały. O postanowieniu wskazanym powyżej Spółka informowała w dniu 10 października 2022 r. raportem bieżącym nr 38/2022.

 

Oddalenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia na rzecz Wnioskodawcy nie wpływa zatem na możliwość dalszej realizacji Uchwały. Mając to na uwadze, organy Spółki i spółek zależnych od Spółki w dalszym ciągu

powstrzymują się od podejmowania działań mających na celu wykonanie Uchwały.