Raport bieżący 50/2021

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 16 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza

Emitenta, działając na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 3 Statutu Spółki,

na wniosek akcjonariusza Emitenta, spółki Anabaza RAIF V.C.I.C. Ltd. z siedzibą w Nikozji na Cyprze, o

zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela, podjęła uchwałę o zamianie 1.000.000 (jeden milion) akcji

imiennych uprzywilejowanych serii D1 o wartości nominalnej 1,00 zł każda, zdematerializowanych,

zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów

Wartościowych S.A. („KDPW”) i oznaczonych kodem ISIN PLMRCTR00056 – na akcje zwykłe na okaziciela.

W wyniku zamiany akcje utraciły uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu – przed zamianą na każdą z

tych akcji przypadały dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, natomiast po zamianie – na każdą

akcję przypada jeden głos.

Po zamianie akcji wysokość kapitału zakładowego Emitenta nie uległa zmianie i wynosi 10.647.166 zł,

natomiast ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi

13.753.916.

W związku z zamianą akcji Zarząd Emitenta wystąpi z wnioskiem o zarejestrowanie zamienionych akcji pod

nowym kodem w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i ich wprowadzenie do

obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.