Raport bieżący z plikiem 7/2024

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) informuje o otrzymaniu w dniu 16 maja 2024 r. od akcjonariusza Januarego Ciszewskiego, sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie zawiadomienia o zajściu poniżej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przedmiotowe zawiadomienie Emitent przekazuje w załączeniu.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl