Raport bieżący z plikiem 8/2022

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) w związku z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż w dniu 29 marca 2022 r. do Spółki wpłynęło drogą mailową zawiadomienie od akcjonariusza Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w akcjonariacie Emitenta poniżej progu 5% w dniu 29 marca 2022 r. W załączeniu treść przedmiotowego zawiadomienia.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl