Raport bieżący z plikiem 3/2022

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w związku z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż w dniu 18 stycznia 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Omegia S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w akcjonariacie Emitenta poniżej progu 5%.

W załączeniu treść przedmiotowego zawiadomienia – link