Raport bieżący z plikiem 18/2023

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz

o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zawiadomieniu przekazanym na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 2b ustawy o ofercie od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzającego Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny („NN OFE”) oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny („NN DFE”), że w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zawartej w dniu 14 kwietnia 2023 roku, dotychczas posiadany łączny udział NN OFE oraz NN DFE w ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się powyżej 10% i wynosi obecnie 10,01% ogólnej liczby głosów.

 

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl