Raport bieżący 45/2021

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że w efekcie dyskusji z

audytorem, kierując się zasadą ostrożnej wyceny dokonanej na bazie najnowszych dostępnych danych,

podjął decyzję o zwiększeniu odpisów aktualizujących wartość zapasów do kwoty 85,9 mln zł. W efekcie,

w drugim kwartale 2021 r. odpis na zapas obciążył wynik EBITDA kwotą 83,3 mln zł, a wynik netto kwotą

67,1 mln zł (po ujęciu efektu podatku odroczonego).

Zwiększenie odpisów uzasadnione jest dalszymi zmianami (obniżką) cen sprzedaży towarów w

asortymentach oferowanych między innymi przez Emitenta w okresie od lipca 2021 r. do dnia dzisiejszego,

w stosunku do cen sprzedaży przyjętych jako podstawa do opracowania szacunkowych wyników

finansowych Emitenta i poszczególnych jednostek Grupy Emitenta za II kwartał 2021 r.

W związku z powyższym zmianie uległy szacunki wyników finansowych za II kwartał 2021 r., przekazane

przez Emitenta skorygowanym raportem bieżącym nr 34/2021 z dnia 16 lipca 2021 r., które obecnie

wynoszą:

1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: ok. 535,7 mln zł, wobec 375,2 mln zł w II kw. 2020 r. oraz

551,6 mln zł w I kw. 2021 r.;

2) skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 118,4 mln zł, wobec 234,6 mln zł w II kw. 2020 r. oraz 301,6 mln zł

w I kw. 2021 r;

3) skonsolidowany zysk netto: ok. 113,8 mln zł, wobec 210,5 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r. oraz

286,6 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r.

Śródroczne sprawozdanie finansowe Emitenta w dalszym ciągu jest przedmiotem przeglądu przez biegłego

rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego

raportu za I półrocze 2021 r. planowana jest na 15 września 2021 r.