Raport bieżący 7/2022

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r. Raport zostanie przekazany w dniu 14 kwietnia 2022 r. Zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2022, pierwotny termin przekazania tego raportu ustalony był na dzień 31 marca 2022 r.

 

Uzasadnienie zmiany:

 

Mercator Medical S.A. („Emitent”) w sposób stały monitoruje wpływ sytuacji polityczno – gospodarczej na terytorium Ukrainy oraz sytuacji gospodarczej na terytorium Federacji Rosyjskiej na spółki zależne Emitenta, utworzone i działające na wskazanych powyżej rynkach. Na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego Emitent nie zidentyfikował w przedmiotowym zakresie informacji poufnej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Z zastrzeżeniem wynikającym z ewentualnego powstania informacji poufnej oraz konsekwencji z tym związanych, Emitent przedstawi informacje dotyczące faktycznego i przewidywanego przez Mercator Medical S.A. wpływu wskazanych powyżej okoliczności na działalność jego grupy kapitałowej w ramach raportu rocznego za rok 2021, a następnie przedstawiać będzie takie informacje w ramach kolejnych raportów okresowych w 2022 r. Z uwagi na daleko idącą niepewność w jakim kierunku zmierzać będzie sytuacja na Ukrainie i w Federacji Rosyjskiej oraz jaki rezultat przyniosą stale zwiększane sankcje przez państwa demokratyczne, jak również mając na uwadze konieczność ewentualnego omówienia z audytorem Emitenta sposobu prezentacji wpływu powyższych informacji w raporcie rocznym na Emitenta i jego grupę kapitałową – w ocenie Mercator Medical S.A. – zasadne jest adekwatne wydłużenie czasu na publikację.