Raport bieżący 47/2023

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach, zgodnie z §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminu przekazania raportu rocznego Grupy Kapitałowej AB S.A. (wyniki jednostkowe i skonsolidowane) za rok obrotowy 2022/2023, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 42/2023 na dzień 8 stycznia 2024 r.

 

Nowy termin publikacji został wyznaczony na dzień 20 grudnia 2023 r.