Raport bieżący 3/2024

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach, zgodnie z §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminu przekazania raportu okresowego zawierającego kwartalne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AB S.A. (wyniki jednostkowe i skonsolidowane) za I kwartał (1 października 2023 – 31 grudnia 2023) roku obrotowego 2023/2024, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 42/2023 na dzień 26 lutego 2024 r.

Nowy termin publikacji został wyznaczony na dzień 21 lutego 2024 r.