Najbliższe wydarzenia

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I półrocze roku obrotowego 2020/2021

lt. 25, 2021

Raport bieżący 2/2021

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach, zgodnie z §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminu przekazania raportu okresowego zawierającego śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AB S.A. (wyniki jednostkowe i skonsolidowane) za I półrocze (1 lipca 2020 – 31 grudnia 2020) roku obrotowego 2020/2021, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 12/2020 na dzień 9 marca 2021 r. Nowy termin publikacji został wyznaczony na dzień 2 marca 2021r.