Raport bieżący 2/2022

 

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach, zgodnie z §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminu przekazania raportu okresowego zawierającego śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AB S.A. (wyniki jednostkowe i skonsolidowane) za I półrocze (1 lipca 2021 – 31 grudnia 2021) roku obrotowego 2021/2022, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 5/2021 na dzień 8 marca 2022 r.

Nowy termin publikacji został wyznaczony na dzień 1 marca 2022 r.