Najbliższe wydarzenia

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał roku obrotowego 2020/2021Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał roku obrotowego 2020/2021

Maj 18, 2021

Raport bieżący 4/2021

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach, zgodnie z §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminu przekazania raportu okresowego Grupy Kapitałowej AB S.A. za III kwartał (1 lipca 2020 – 31 marca 2021) roku obrotowego 2020/2021, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 12/2020 na dzień 25 maja 2021 r.

 

Nowy termin publikacji został wyznaczony na dzień 24 maja 2021r