Raport bieżący 17/2023

 

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach, zgodnie z §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminu przekazania raportu okresowego zawierającego kwartalne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AB S.A. (wyniki jednostkowe i skonsolidowane) za III kwartał (1 lipca 2022 – 31 marca 2023) roku obrotowego 2022/2023, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 27/2022 na dzień 26 maja 2023 r.

 

Nowy termin publikacji został wyznaczony na dzień 23 maja 2023 r.