Raport bieżący 25/2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2021 roku, w związku z rezygnacją pana Wojciecha Wiki – Czarnowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza działając w trybie §9a ust. 1 Statutu Spółki powołała pana Andrzeja Raubo w skład Rady Nadzorczej na czas trwania bieżącej kadencji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Andrzej Raubo nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta ani spółek z Grupy Kapitałowej POZBUD, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani w spółce osobowej, nie jest też członkiem organu innej konkurencyjnej osoby prawnej i nie jest też wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Życiorys zawodowy pana Andrzeja Raubo zostanie opublikowany odrębnym raportem bieżącym.

 

W wyniku powyższego, w skład Rady Nadzorczej Spółki aktualnie wchodzą pan Dominik Hunek, pan Marcin Raubo, pan Wojciech Prentki, pan Jacek Tucharz oraz pan Andrzej Raubo.

 

O rezygnacji pana Wojciecha Wiki-Czarnowskiego Spółka informowała raportem bieżącym 23/2021 z dnia 24 lipca 2021 r.