Raport bieżący 38/2021

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do informacji przekazanych raportem bieżącym nr 3/2021 z 18 stycznia 2021 r. oraz nr 32/2021 z 16 lipca 2021 r. w sprawie zawartych przez Mercator Medical (Thailand) Ltd. („MMT”), jednostkę zależną od Emitenta, kontraktów na dostawy rękawic medycznych dla Cardinal Health Singapore 225 Pte Ltd z siedzibą w Singapurze, informuje, że uzyskał informację o anulowaniu na podstawie porozumienia stron pozostałych niezrealizowanych do tej pory dostaw o łącznej wartości 11.520 tys. USD, co odpowiada kwocie 44.335 tys. zł wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przekazania niniejszego raportu. MMT zawarła jednocześnie z innymi odbiorcami kontrakty na sprzedaż wszystkich rękawic objętych anulowanymi kontraktami, przy uwzględnieniu aktualnych warunków rynkowych.