Emitent informuje, że akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że
na jedną akcję przypada pięć głosów
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W wyniku sprzedaży akcji
imiennych uprzywilejowanych serii A dokonanej z pominięciem procedury,
1.550.000 akcji serii A traci uprzywilejowanie i co do każdej z tych
akcji przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.