Zarząd PZ Cormay S.A. („Spółka”) informuje, że w
dniu 21 listopada 2011 r. wpłynęły do Spółki zawiadomienia od
akcjonariusza Cormay AG i od akcjonariusza Prezesa Zarządu Spółki
Tomasza Tuora.

Cormay AG, stosownie do art. 69 Ustawy o ofercie z dnia 29 lipca 2005 r.
oraz z art. 160 ustawy o obrocie, poinformowała, iż w dniu 15 listopada
2011 r. zawarła w Warszawie poza rynkiem regulowanym umowy przyrzeczone
kupna akcji, o których mowa w zawiadomieniach z dnia 6 września 2010 r.
(por. raport bieżący nr 30/2010) i 27 października 2011 r. (por. raport
bieżący nr 39/2010). Na mocy tych umów Cormay AG kupiła, za uzgodnioną w
umowie przedwstępnej cenę będącą równowartością 1 CHF za jedną akcję,
2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela PZ Cormay S.A. stanowiących 8,66%
kapitału zakładowego, z których przysługuje 2.500.000 głosów, co
stanowi 8,66% ogólnej liczby głosów na walnych zgromadzeniach PZ Cormay
S.A.

Przed tą transakcją Cormay AG posiadała 3.122.161 akcji PZ Cormay S.A.,
stanowiących 10,82% kapitału zakładowego, z których przysługiwało prawo
do 3.122.161 głosów na walnym zgromadzeniu PZ Cormay S.A., które
stanowiły 10,82% ogólnej liczby głosów. Dodatkowo Cormay AG posiadała
uprawnienie do wykonywania prawa głosu z będących przedmiotem umowy
zastawu rejestrowego (zastaw nie został ustanowiony) 2.500.000 akcji
zwykłych na okaziciela PZ Cormay S.A., stanowiących 8,66% kapitału
zakładowego i dających prawo do 2.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu,
które stanowiły 8,66% ogólnej liczby głosów. Ponadto, TT Management sp.
z o.o., w której 100 % udziałów posiada Cormay AG, posiadała 109.000
akcji PZ Cormay S.A. stanowiących 0,38% kapitału zakładowego PZ Cormay
S.A., z których przysługuje 109.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co
stanowi 0,38% ogólnej liczby głosów. Łącznie Cormay AG miała prawo do
19,86 % głosów na walnym zgromadzeniu

W rezultacie transakcji, Cormay AG, bezpośrednio i poprzez TT Management
sp. z o.o, posiada obecnie 5.731.161 akcji w kapitale zakładowym PZ
Cormay S.A., stanowiących 19,86% kapitału zakładowego, dających prawo do
5.731.161 głosów, co stanowi 19,86% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu PZ Cormay S.A.

Cormay AG nie jest stroną żadnej umowy, której przedmiotem jest
przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Cormay AG jest osobą
blisko związaną w rozumieniu art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi, jako, że p. Tomasz Tuora, Prezes
Zarządu PZ Cormay S.A., posiada 680 akcji w Cormay AG, co stanowi 97,14%
jej kapitału zakładowego.

Tomasz Tuora, również w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 69
ustawy o ofercie oraz z art. 160 ustawy o obrocie zawiadomił, iż jego
spółka zależna Cormay AG, w której posiada 97,14% kapitału zakładowego, w
dniu 15 listopada 2011 r. w Warszawie zawarła poza rynkiem regulowanym
umowy przyrzeczone kupna akcji, o których informował w zawiadomieniach z
dnia 6 września 2010 r. (por. raport bieżący nr 30/2010) i 27
października 2011 r. (por. raport bieżący nr 39/2010). Na moc tych umów
Cormay AG kupiła za uzgodnioną w umowie przedwstępnej cenę będąca
równowartością 1 CHF za jedną akcję, 2.500.000 akcji zwykłych na
okaziciela Spółki stanowiących 8,66% kapitału zakładowego, z których
przysługuje 2.500.000 głosów, co stanowi 8,66% ogólnej liczby głosów na
walnych zgromadzeniach Spółki.

Przed tą transakcją, wraz ze swoimi podmiotami zależnymi: Cormay AG oraz
TT Management sp. z o.o., Tomasz Tuora posiadał 3.835.661 akcji,
stanowiących 13,29% w zarejestrowanym kapitale zakładowym Spółki, z
których przysługiwało prawo do 3.835.661 głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki, które stanowiły 13,29% ogólnej liczby głosów oraz dodatkowo
posiadał uprawnienie do wykonywania prawa głosu z będących przedmiotem
umowy zastawu rejestrowego (zastaw nie został ustanowiony) 2.500.000
akcji, stanowiących 8,66% akcji w kapitale zakładowym Spółki i dających
prawo do 2.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 8,66%
ogólnej liczby głosów. Łącznie wraz z podmiotami zależnymi Tomasz Tuora
posiadał prawo do 21,95% głosów na walnym zgromadzeniu.

Obecnie wraz z podmiotami zależnymi Cormay AG oraz TT Management sp. z
o.o. Tomasz Tuora posiada 6.335.661 akcje, które stanowią 21,95% akcji w
kapitale zakładowym, z których przysługuje 6.335.661 głosów na walnym
zgromadzeniu, co stanowi 21,95% ogólnej liczby głosów.