Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka) z siedzibą w
Łomiankach informuje, że w dniu 23 listopada 2011 r. do siedziby Spółki
wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza CORMAY AG w wykonaniu obowiązku
informacyjnego wynikającego z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, w
którym CORMAY AG informuje, iż w związku z rejestracją przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki
i objęciem przez CORMAY AG 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii
H w podwyższonym kapitale zakładowym, zmianie uległ jego stan
posiadania.

Zgodnie z wyżej opisanym zawiadomieniem, CORMAY AG informuje, iż:

Przed w/w zdarzeniem CORMAY AG posiadał bezpośrednio 5.622.161 akcji,
stanowiących 19,48% w kapitale zakładowym, z których przysługuje
5.622.161, głosów, co stanowi 19,48% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu oraz dodatkowo, poprzez TT Management Sp. z o .o., którego
100% udziałów posiada CORMAY AG, posiadał 109.000 akcji, stanowiących
0,38% kapitału zakładowego, z których przysługuje 109.000 głosów na
Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,38% ogólnej liczby głosów. Łącznie
CORMAY AG miał prawo do 19,86 % głosów na walnym zgromadzeniu

Po w/w zdarzeniu CORMAY AG, w związku z objęciem przez CORMAY AG
1.500.000 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym (o złożeniu oferty
Spółka informowała w raporcie 30/2011), posiada bezpośrednio i pośrednio
przez TT Management Sp. z. o. o. 7.231.161 akcji, stanowiących 23,66% w
kapitale zakładowym, z których przysługuje prawo do 7.231.161 głosów na
Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 23,66% ogólnej liczby głosów.

CORMAY AG jest podmiotem powiązanym z Emitentem, ponieważ Tomasz Tuora
Prezes Zarządu PZ CORMAY S.A. posiada 680 akcji CORMAY AG, stanowiących
97,14 kapitału zakładowego CORMAY AG.

Dnia 23 listopada 2011 r. do siedziby Spółki wpłynęło również
zawiadomienie od akcjonariusza Pana Tomasza Tuora w wykonaniu obowiązku
informacyjnego wynikającego z art. 69 ustawy o ofercie publicznej,
informujące, iż w wyniku wyżej opisanego zdarzenia zmianie uległ jego
stan posiadani, jako że CORMAY AG jest podmiotem przez niego
kontrolowanym.

Przed w/w zdarzeniem Tomasz Tuora wraz z podmiotami zależnymi (CORMAY AG
i TT Manangement Sp. z o. o.) posiadał 6.335.661 akcji stanowiących
21,95% w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługiwało 6.335.661
głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 21,95% ogólnej liczby
głosów.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Sądzie Rejestrowym,
Tomasz Tuora wraz z podmiotami zależnymi posiada 7.835.661 akcji,
stanowiących 25,64% w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługuje
7.835.661 głosów na Wlanym Zgromadzeniu, co stanowi 25,64% ogólnej
liczby głosów.