Zarząd Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
(Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym (13.10.2011r.) otrzymał
postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydane dnia 30 września
2011 r. o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki, podjętych uchwałą nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w dniu 30 czerwca
2011 r. (raport bieżący 19/2011). Sąd zarejestrował zmianę Statutu
polegającą na zmianie §7, który otrzymał brzmienie:

„§7 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 28.861.977 zł (dwadzieścia osiem
milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt
siedem złotych) i dzieli się na 28.861.977 (dwadzieścia osiem milionów
osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem)
akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

2. Akcje założycielskie, pierwszej emisji w ilości 6.882.161 (sześć
milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden) są
akcjami zwykłymi na okaziciela serii A o numerach od 1 (jeden) do
6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto
sześćdziesiąt jeden).

2a. Akcje serii B w ilości 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) są
akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa
miliony pięćset tysięcy).

2b. Akcje serii C w ilości 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć
tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do
495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy).

2c. Akcje serii D w ilości 1.984.816 (jeden milion dziewięćset
osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście) są akcjami zwykłymi na
okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.984.816 (jeden milion
dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście).

2d. Akcje serii E w ilości 10.000.000 (dziesięć milionów) są akcjami
zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięć
milionów).

2e. Akcje serii F w ilości 3.000.000 (trzy miliony) są akcjami zwykłymi
na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 3.000.000 (trzy miliony).

2f. Akcje serii G w ilości 4.000.000 (cztery miliony) są akcjami
zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 4.000.000 (cztery
miliony).

3. Cena akcji pierwszej emisji równa jest wartości nominalnej.

4. Kapitał zakładowy zostaje pokryty w następujący sposób:

a) kapitał zakładowy w wysokości 219.610 zł (dwieście dziewiętnaście
tysięcy sześćset dziesięć) złotych, jako wartość wnoszonych do spółki
98,5 % (dziewięćdziesiąt osiem i pięć dziesiątych procenta) udziałów w
spółce białoruskiej KORMEJ ? DIANA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku oraz 100 % (sto procent) akcji
rosyjskiej spółki KORMIEJ RUSŁAND Spółka Akcyjna Zamknięta z siedzibą w
Moskwie, zgodnie z art. 309 § 4 kodeksu spółek handlowych, zostaje
pokryty przed zarejestrowaniem spółki,

b) kapitał zakładowy w wysokości 6.662.551 zł ( sześć milionów sześćset
sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) jako
wartość wnoszonego do spółki przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551
kodeksu cywilnego Przedsiębiorstwa Zagranicznego CORMAY w Lublinie, z
wyłączeniem praw i zobowiązań wynikających z umów zawartych przez
Przedsiębiorstwo Zagraniczne CORMAY z siedzibą w Lublinie w

trybie ustawy o zamówieniach publicznych oraz praw z rejestracji wyrobów
medycznych i podmiotów wprowadzających do obrotu wyroby medyczne w
trybie ustawy o wyrobach medycznych, zostanie pokryty z dniem
31.12.2006r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego
roku).

5. Założycielem spółki jest Cormay Aktiengesellschaft z siedzibą w Vaduz.”

W załączeniu znajduje się tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd, o których mowa powyżej.

[Dowiedz się więcej]