Raport bieżący z plikiem 22/2022

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały:

– o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Pana Grzegorza Stulgisa, Pana Szymona Adamczyka, Pana Michaela Pedersena, oraz

– o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki: Pana Tronda Olafa Christophersena, Panią Hanne Karine Simensen oraz Pana Andersa Stenhagena.

 

Zgodnie z treścią podjętych uchwał, powyższe zmiany w składzie Rady Nadzorczej wejdą w życie pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez Hydro Aluminium AS w ramach ogłoszonego przez Hydro Aluminium AS w dniu 29 kwietnia 2022 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Trond Olaf Christophersen, Pani Hanne Karine Simensen oraz Pan Anders Stenhagen:

? nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki,

? nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej i spółki kapitałowej,

? nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu,

? nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, zajmowanych wcześniej stanowiskach i przebiegu pracy zawodowej Pana Tronda Olafa Christophersena, Pani Hanne Karine Simensen oraz Pana Andersa Stenhagena zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl