Raport bieżący 8/2022

 

W nawiązaniu do RB 64/2020 z 20 listopada 2020 r. oraz RB 1/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. Zarząd „K2 Holding” S.A. (poprzednio: K2 Internet S.A., „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 13 czerwca 2022 r. zostały zrealizowane transakcje sprzedaży akcji OKTAWAVE S.A. pomiędzy Emitentem a osobami uprawnionymi do udziału w programie motywacyjnym dla kadry zarządzającej spółki zależnej Emitenta OKTAWAVE S.A. w ramach realizacji Programu Drugiego Etapu przyjętego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OKTAWAVE S.A. z dnia 20 listopada 2020 r.

 

W wyniku realizacji tych transakcji Emitent dokonał zbycia na rzecz osób uprawnionych łącznie 2.227 akcji OKTAWAVE S.A., stanowiących w przybliżeniu 4,79 % kapitału zakładowego spółki OKTAWAVE S.A. i w wyniku tej transakcji udział Emitenta w kapitale zakładowym Oktawave S.A. zmniejszył się do 41.887 akcji reprezentujących łącznie 90,08 % kapitału zakładowego.

 

Realizacja tych transakcji powiązana jest z prowadzonym procesem negocjacji z Netia S.A. odnośnie nabycia przez ten podmiot 100 % akcji Oktawave S.A. („Transakcja”). O prowadzonych rozmowach dotyczących Transakcji Emitent informował raportem bieżącym RB 06/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.

 

Jednocześnie w przypadku gdyby Transakcja nie doszła do skutku Emitentowi przysługiwać będzie uprawnienie do odkupienia przedmiotowych 2.227 akcji Oktawave S.A. po cenie ich sprzedaży.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich