Raport bieżący z plikiem 41/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Fabrity Holding S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 3 stycznia 2024 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

6.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.

7.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji.

8.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia działalności w zakresie usług wsparcia na rzecz spółek powiązanych.

10.Zamknięcie obrad.

 

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

 

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl