Raport bieżący z plikiem 37/2022

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 15 grudnia 2022 roku. Szczegółowe informacje na temat Walnego Zgromadzenia, w tym planowany porządek obrad, znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl