Raport bieżący z plikiem 35/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Fabrity Holding S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 r. o godzinie 10:30, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Przedstawienie i rozpatrzenie:

a)Sprawozdania finansowego Fabrity Holding S.A. za rok 2023;

b)Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity Holding za rok 2023;

c)Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity Holding oraz Spółki Fabrity Holding S.A. za 2023 r.;

d)Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Holding Spółka Akcyjna: (i) z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r. zawierającego ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także inne oceny i informacje dotyczące określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Kodeksu Spółek Handlowych, a także (ii) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity Holding oraz Spółki Fabrity Holding S.A. za rok 2023 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Fabrity Holding za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabrity Holding Spółka Akcyjna za 2023 r.”);

e)Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Fabrity Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2023 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

6.Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Fabrity Holding S.A. za rok 2023.

7.Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity Holding za rok 2023.

8.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity Holding oraz Spółki Fabrity Holding S.A. za 2023 r.

9.Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Holding Spółka Akcyjna za 2023 r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

11.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

12.Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity Holding S.A. za 2023 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie § 5a Statutu Spółki oraz zmianę:

a)§ 13 ust. 3, ust. 5 oraz ust. 10,

b)§ 18 ust. 3,

c)§ 23 ust. 4,

d)§ 24 ust. 3 oraz ust. 4,

e)§ 25 lit. a)

i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

15.Zamknięcie obrad.

 

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

 

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl