Raport bieżący z plikiem 19/2022

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd K2 Holding S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:30, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Przedstawienie i rozpatrzenie:

a)Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2021;

b)Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2021;

c)Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2021 r.;

d)Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna: (i) z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r. zawierającego ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także inne oceny i informacje dotyczące określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz z (ii) wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za rok 2021 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2021 r.”);

e)Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2021 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;

f)uzasadnienia Rady Nadzorczej dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych K2 Holding S.A. za lata 2022-2024;

6.Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2021.;

7.Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2021;

8.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2021 r.;

9.Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2021 r.;

10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.;

11.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.;

12.Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.;

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A.;

16.Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej K2 Holding S.A. za 2021 rok;

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet SA z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, zmiany Statutu oraz uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r;

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22 z dnia 16 czerwca 2015 r. (w brzmieniu nadanym jej uchwałą nr 4 z dnia 18 listopada 2020 r.) w sprawie upoważnienia Zarządu K2 Internet S.A. do nabywania akcji własnych K2 Holding S.A. w celu ich umorzenia;

19.Zamknięcie obrad.

 

 

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem, w tym projekt Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl