Zarząd ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000047106 (dalej „Spółka”), działając na
podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹ w związku z art. 402²
Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie na dzień 27 lipca 2011 roku (środa), na godzinę 12:00 w
Hotelu Chopin w Krakowie, ul. Przy Rondzie 2.

W załączeniu do niniejszego raportu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść_ogłoszenia_o_zwołaniu_Walnego_Zgromadzenia_ Akcjonariuszy_ Advadis_27_07_2011.pdf