Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zwołuje, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki
na dzień 30 czerwca 2011 roku o godzinie
09.00 w Hotelu Hyatt w Warszawie przy ul. Belwederskiej 23.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz
sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia
2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01
stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania
Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od
dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia
31 grudnia 2010 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku PZ CORMAY S.A. za 2010 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy
od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby, składu osobowego oraz
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2006, w wysokości 906,67 zł z kapitału zapasowego.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Projektowane zmiany do statutu Spółki.

[Tutaj]

Projekty uchwał Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
[Tutaj]