Gant wykupił obligacje

16 lipca 2012 r. Spółka dokonała wykupu obligacji zwykłych na okaziciela,oprocentowanych, zabezpieczonych, wyemitowanych przez Spółkę w lipcu iwrześniu 2009 r. na łączną kwotę 22,43 mln PLN (wraz z odsetkami).

Raport bieżący 81/2012