Kerdos

Kerdos

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 9 ust. 1 Regulaminu GPW, Zarząd KERDOS GROUPS S.A. z siedzibą w...
Kerdos

Kerdos

arząd Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż nowym operatorem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”) Emitenta została Pani Katarzyna Gołębiewska oraz Pani Monika...
Kerdos

Kerdos

Zarząd Kerdos Group S.A. (,,Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o Uchwale Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) Nr 486/15 z dnia 24 lipca 2015 r. w której Zarząd...
Kerdos

Kerdos

Zarząd Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej Emitentem) informuje, że w dniu 17 lipca 2015 r. roku odbyło się Zgromadzenie Wspólników Meng Drogerie + Sarl, spółki prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu (dalej Meng) (Emitent posiada udziały...
Kerdos

Kerdos

Zarząd Kerdos Group S.A. (dalej Spółka lub Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2015, 75/2015, 82/2015 oraz 83/2015, stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt 1 w związku z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji...
Kerdos

Kerdos

Zarząd „Kerdos Group” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka lub Emitent) na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje,...