Kerdos

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 9 ust. 1 Regulaminu GPW, Zarząd KERDOS GROUPS S.A. z siedzibą w...

Kerdos

arząd Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż nowym operatorem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”) Emitenta została Pani Katarzyna Gołębiewska oraz Pani Monika...

Kerdos

Zarząd Kerdos Group S.A. (,,Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o Uchwale Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) Nr 486/15 z dnia 24 lipca 2015 r. w której Zarząd...

Kerdos

Zarząd Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej Emitentem) informuje, że w dniu 17 lipca 2015 r. roku odbyło się Zgromadzenie Wspólników Meng Drogerie + Sarl, spółki prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu (dalej Meng) (Emitent posiada udziały...

Kerdos

Zarząd Kerdos Group S.A. (dalej Spółka lub Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2015, 75/2015, 82/2015 oraz 83/2015, stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt 1 w związku z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji...

Kerdos

Zarząd „Kerdos Group” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka lub Emitent) na podstawieart. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi informuje, że w dniu 09 lipca 2015 roku Spółka otrzymała w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o...