Advadis

Advadis

Zarząd ADVADIS S.A informuje, iż w dniu 07 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki, dokonała wyboru firmy AT Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Niepodległości 124/19, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego jednostkowego i...
Advadis

Advadis

Zarząd ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047106 (dalej „Spółka”), działając...
Advadis

Advadis

Zarząd ADVADIS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku, w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advadis S.A. zwołanego na dzień 27...
Advadis

Advadis

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2011 Zarząd ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2011 roku Emitent otrzymał zawiadomienie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Wydział V Ksiąg Wieczystych o...
Advadis

Advadis

W związku z gwałtownym spadkiem kursu akcji na GPW Zarząd spółki ADVADIS S.A. („Spółka”) OŚWIADCZA: Od IV kwartału 2010 roku do dnia dzisiejszego Spółka spłaciła około 70 mln pln zobowiązań krótkoterminowych, z czego zmniejszyła saldo z kluczowym dostawcą...
Advadis

Advadis

Zarząd ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), informuje, że w dniu 15 czerwca 2011 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia zostali powołani do składu Rady Nadzorczej Emitenta Panowie: Michał Soczyński oraz Mieczysław Halk. Pan Michał Soczyńki posiada...