Complex

Complex

Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [Ustawa o obrocie] Zarząd COMPLEX S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 28 września 2012 roku zawiadomienia od Pana...
Complex

Complex

Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [Ustawa o obrocie] Zarząd COMPLEX informuje o otrzymaniu w dniu 17 września 2012 roku zawiadomienia od Pana...
Complex

Complex

Przeniesienie zobowiązania z tytułu umowy kredytowej w BRE Bank S.A. z COMPLEX S.A. na podmiot zależny Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1) oraz 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd...
Complex

Complex

Ustanowienie hipoteki na nieruchomości Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd COMPLEX informuje, że w dniu 3 września 2012 roku International Bussines...
Complex

Complex

COMPLEX SA uzupełnienie skonsolidowanego raportu półrocznego Raport bieżący 38/2012 Zarząd COMPLEX S.A. informuje, że w opublikowanym w dniu 31 sierpnia 2012 roku Skonsolidowanym Raporcie Półrocznym nie zmieszczono Raportu Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego...
Complex

Complex

COMPLEX SA Raport okresowy półroczny za 2012 PSr Raport okresowy półroczny za 2012 PSr WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze /2011 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody...