Airway Medix

Airway Medix

Raport bieżący 16/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 dotyczącego warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A., Zarząd Airway Medix S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 30 grudnia 2019 roku Emitent zawarł z Adiuvo...
Airway Medix

Airway Medix

Raport bieżący 15/2019 Zarząd Airway Medix S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 23 grudnia 2019 r. podmiot dominujący wobec Spółki tj. Adiuvo Investments S.A., który wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments podjął w tym samym dniu decyzję o...
Airway Medix

Airway Medix

Raport bieżący 14/2019 Zarząd AIRWAY MEDIX S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 19 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała uzupełniającego wyboru Pana Wojciecha Babloka na Członka Rady Nadzorczej Spółki w trybie przewidzianym w § 13 ust. 8 Statutu Spółki. Pan...
Airway Medix

Airway Medix

Raport bieżący 13/2019 Zarząd Airway Medix S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 2 grudnia 2019 r. powziął informację o rezygnacji Pana Dariusza Zimnego ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 5 grudnia 2019 r. Jako przyczynę...
Airway Medix

Airway Medix

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od...
Airway Medix

Airway Medix

Raport okresowy półroczny za 2019 PSr WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018 od 01.01.2019 do...